fleche
fleche

Recital de Lieder

Teresa Stich Randall

Recital de Lieder

Recital de Lieder

Ina / FNAC Rappel 3
Teresa Stich Randall : Soprano / Sopran du meme artiste / same artist
Wolfgang Amadeus Mozart : Compositeur / Composer du meme artiste / same artist
France /linen box
recital de lieder 31 Juillet 1956
Mozart/ Schubert/ Brhms/ R.Straus/ Debussy
BOX 2 Lps, mono, occasion
38 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>